Blijf op de hoogte van het laatste muzieknieuws en nog veel meer! Beleef uw passie... elke dag opnieuw!

Algemene Gebruiksvoorwaarden

WETTELIJKE KENNISGEVINGEN EN PRIVACYBELEID

GLOBALE SERVICE CONCIERGE, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 303 200, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 809.913.502, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 25-27 Passage Dubail, 75010, Parijs, heeft, in het belang van de transparantie met haar klanten, een beleid ingevoerd dat al deze verwerkingen, de doeleinden die deze laatste nastreven en de actiemiddelen waarover particulieren beschikken om hun rechten optimaal te kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit om de website te bezoeken: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

De huidige online versie van deze Gebruiksvoorwaarden is de enige afdwingbare versie voor de duur van het gebruik van de Site en tot een nieuwe versie deze vervangt.

ARTIKEL 1 – TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot en het gebruik van de Site is uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.

U gaat ermee akkoord deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame- of andere vormen van commerciële doeleinden.

ARTIKEL 2 – INHOUD VAN DE SITE

Alle handelsmerken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze Site te beheren en meer in het algemeen alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Zij zijn het volledige eigendom van de Uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden; het feit dat de uitgever geen vervolging instelt zodra hij kennis krijgt van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik aanvaardt en afziet van vervolging.

ARTIKEL 3 – BEHEER VAN DE SITE

Voor een goed beheer van de Site kan de Uitgever te allen tijde een beroep doen op de Uitgever:

– De toegang tot het geheel of een deel van de Site schorsen, onderbreken of beperken, de toegang tot de Site of tot bepaalde delen van de Site voorbehouden aan een specifieke categorie van internetgebruikers;

– Alle informatie die de werking van de Site kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten te verwijderen;

– Schorsen van de Site om updates te maken.

ARTIKEL 4 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, defect, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de Site of een van de functionaliteiten ervan wordt verhinderd.

De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de Site valt onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, ook tegen internetvirusaanvallen. U bent ook verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u bezoekt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:

– Als gevolg van het gebruik van de Site of van elke dienst die toegankelijk is via het internet;

– Wegens het niet naleven van deze voorwaarden en bepalingen.

De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die u, derden en/of uw apparatuur wordt berokkend als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de Site en u ziet af van elke vordering tegen de Site als gevolg hiervan.

Indien de Uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure in verband met uw gebruik van de Site, kan hij van u een vergoeding eisen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die het gevolg kunnen zijn van een dergelijke procedure.

ARTIKEL 5 – HYPERLINKS

Het plaatsen van hyperlinks naar de gehele site of een deel ervan door de gebruiker is toegestaan door de uitgever. Elke link moet op verzoek van de Uitgever worden verwijderd.

De informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de Uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van deze link.

ARTIKEL 6 – GEGEVENSVERZAMELING EN -BESCHERMING

Uw gegevens worden verzameld door GLOBAL SERVICE CONCIERGE.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke informatie die op de Site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de Uitgever om de relaties met u te beheren.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt