Blijf op de hoogte van het laatste muzieknieuws en nog veel meer! Beleef uw passie... elke dag opnieuw!

Algemene Gebruiksvoorwaarden

WETTELIJKE KENNISGEVINGEN EN PRIVACYBELEID

GLOBALE SERVICE CONCIERGE, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 303 200, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 809.913.502, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 25-27 Passage Dubail, 75010, Parijs, heeft, in het belang van de transparantie met haar klanten, een beleid ingevoerd dat al deze verwerkingen, de doeleinden die deze laatste nastreven en de actiemiddelen waarover particulieren beschikken om hun rechten optimaal te kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit om de website te bezoeken: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

De huidige online versie van deze Gebruiksvoorwaarden is de enige afdwingbare versie voor de duur van het gebruik van de Site en tot een nieuwe versie deze vervangt.

ARTIKEL 1 – TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot en het gebruik van de Site is uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.

U gaat ermee akkoord deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame- of andere vormen van commerciële doeleinden.

ARTIKEL 2 – INHOUD VAN DE SITE

Alle handelsmerken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze Site te beheren en meer in het algemeen alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Zij zijn het volledige eigendom van de Uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden; het feit dat de uitgever geen vervolging instelt zodra hij kennis krijgt van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik aanvaardt en afziet van vervolging.

ARTIKEL 3 – BEHEER VAN DE SITE

Voor een goed beheer van de Site kan de Uitgever te allen tijde een beroep doen op de Uitgever:

– De toegang tot het geheel of een deel van de Site schorsen, onderbreken of beperken, de toegang tot de Site of tot bepaalde delen van de Site voorbehouden aan een specifieke categorie van internetgebruikers;

– Alle informatie die de werking van de Site kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten te verwijderen;

– Schorsen van de Site om updates te maken.

ARTIKEL 4 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, defect, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de Site of een van de functionaliteiten ervan wordt verhinderd.

De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de Site valt onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, ook tegen internetvirusaanvallen. U bent ook verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u bezoekt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:

– Als gevolg van het gebruik van de Site of van elke dienst die toegankelijk is via het internet;

– Wegens het niet naleven van deze voorwaarden en bepalingen.

De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die u, derden en/of uw apparatuur wordt berokkend als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de Site en u ziet af van elke vordering tegen de Site als gevolg hiervan.

Indien de Uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure in verband met uw gebruik van de Site, kan hij van u een vergoeding eisen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die het gevolg kunnen zijn van een dergelijke procedure.

ARTIKEL 5 – HYPERLINKS

Het plaatsen van hyperlinks naar de gehele site of een deel ervan door de gebruiker is toegestaan door de uitgever. Elke link moet op verzoek van de Uitgever worden verwijderd.

De informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de Uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van deze link.

ARTIKEL 6 – GEGEVENSVERZAMELING EN -BESCHERMING

Uw gegevens worden verzameld door GLOBAL SERVICE CONCIERGE.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbare persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke informatie die op de Site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de Uitgever om relaties met u te beheren.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt:

– Achternaam en voornaam

– E-mail adres

ARTIKEL 7 – RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERWIJZING VAN UW GEGEVENS

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

– Het recht op toegang: zij kunnen hun recht op toegang, het recht om de hen betreffende persoonsgegevens te kennen, uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres. In dit geval en vóór de uitoefening van dit recht kan de Site het bewijs vragen van de identiteit van de gebruiker om de juistheid ervan te verifiëren.

– Het recht op correctie: indien de persoonlijke gegevens die op de Site worden bewaard onjuist zijn, kunnen zij vragen om de informatie te actualiseren.

– Het recht om gegevens te verwijderen: de gebruiker kan verzoeken om verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

– Het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de Site vragen om de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen van het DSMP.

– Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: de gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig de in het DGPS vastgestelde veronderstellingen.

– Het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen de Site verzoeken om de persoonlijke gegevens te verstrekken die hun zijn verstrekt om ze naar een nieuwe site door te sturen.

U kunt van dit recht gebruik maken door ons te contacteren op het volgende adres: contact@hey-alex.com en 42 rue du languedoc, 31000, Toulouse.

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig en ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe aanleiding geeft.

Bovendien, en sinds de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/

Gebruikers kunnen ook rechtstreeks op hun website een klacht indienen bij de CNIL. Wij raden u echter aan direct contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL.

ARTIKEL 8 – GEBRUIK VAN GEGEVENS

Het doel van de persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld is om de diensten van het Platform beschikbaar te stellen, te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het platform. Meer in het bijzonder zijn de toepassingen als volgt:

– Toegang en gebruik van het platform

– Beheer van de werking en optimalisatie van het Platform

– Personalisatie van de diensten

– Het verzenden van commerciële en reclame-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker.

ARTIKEL 9 – BELEID INZAKE GEGEVENSBEWARING

Het Platform bewaart uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om u van haar diensten te voorzien.

ARTIKEL 10 – HET DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN

Persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen uitsluitend binnen de Europese Unie aan derden worden doorgegeven:

– Wanneer de gebruiker de website van een derde partij toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;

– Wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van dienstverleners voor het verlenen van bijstand, reclame en betalingsdiensten. Deze dienstverleners hebben een beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker in het kader van de uitvoering van deze diensten en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

– Indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens verzenden om te reageren op klachten tegen het Platform en om administratieve en gerechtelijke procedures te volgen;

ARTIKEL 11 – COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

U kunt commerciële aanbiedingen van de Uitgever ontvangen. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, klik dan op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden van de Site worden beheerst door het Franse recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Uitgever, onder voorbehoud van een specifieke jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wettelijke of reglementaire tekst.

ARTIKEL 13 – CONTACT

Voor vragen, informatie over de producten die op de Site worden gepresenteerd of over de Site zelf, kunt u contact opnemen met: contact@hey-alex.com