Gebruiksvoorwaarden van ALEX

Gebruiksvoorwaarden van ALEX

DOEL

Omega exploiteert een platform (hierna het "Platform") dat toegankelijk is via de website www.hey-alex.com en waarmee zij, in het bijzonder als agent, verschillende diensten voor het zoeken en aankopen van tickets (hierna de "Tickets") voor culturele en/of sportieve evenementen in Europa aanbiedt in naam en voor rekening van Gebruikers (hierna de "Gebruikers") (hierna de "Opdracht").

De Opdracht is het voorwerp van een mandaat (hierna "het Mandaat") tussen ALEX en de Gebruiker waarbij ALEX verschillende diensten kan aanbieden (hierna "de Diensten").

Omega en de Gebruiker worden hierna samen of afzonderlijk aangeduid als een "Partij".

De onderhavige algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") hebben tot doel de voorwaarden te bepalen voor de levering van de Opdrachten door Omega aan de Gebruikers, alsook de rechten en verplichtingen van de Partijen in dit verband vast te leggen.

Zij drukken de volledige overeenkomst van de Partijen uit en annuleren en vervangen elke eerdere overeenkomst, brief, aanbod of ander schriftelijk of mondeling document met hetzelfde doel.

Zij zijn te allen tijde toegankelijk en afdrukbaar via een directe link op de homepage van het Platform en worden met elk Verzoek om Opdracht meegezonden.

Zij kunnen eventueel worden aangevuld met specifieke gebruiksvoorwaarden, die deze Algemene Voorwaarden aanvullen en, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang hebben op deze laatste.

EXPLOITANT VAN HET PLATFORM EN CONTACT

Het Platform wordt beheerd door Omega, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 305.225,20 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 805 380 821 en met maatschappelijke zetel te 12 rue Louis Courtois de Viçose, 31100 Toulouse (Siret-nummer 8053 808 210 0100 en intracommunautair BTW-nummer FR30805380821) (hierna "ALEX").

ALEX stelt de Gebruiker technische bijstand voor die toegankelijk is via instant messaging en via e-mail op de volgende coördinaten: contact@hey-alex.com, van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 12u30 en van 14u30 tot 18u, Franse tijd, met uitzondering van de feestdagen volgens de Franse kalender, zodat hij elk probleem dat hij ondervindt bij het gebruik van de Diensten kan melden.

3. TOEGANG TOT HET PLATFORM EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Toegang tot het Platform

Het Platform is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die de volledige rechtsbevoegdheid heeft om verbintenissen aan te gaan in het kader van deze Voorwaarden en ten minste 18 jaar oud is. Gebruikers die niet volledig handelingsbekwaam zijn, kunnen het Platform en de Diensten alleen betreden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

3.2 Volgens de Algemene Voorwaarden op

De Gebruiker verklaart dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk aanvaardt door de Aanvraag tot Opdracht bij ALEX (hierna "de Aanvraag tot Opdracht") te valideren, zoals voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Deze aanvaarding kan slechts volledig zijn, zonder enige wijziging. Elke aanvaarding onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. Elke Gebruiker die niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden mag het Platform niet betreden.

4. REGISTRATIE OP HET PLATFORM

De registratie op het Platform (hierna "Registratie" genoemd) kan op elk moment en op het moment van de eerste Missieaanvraag op het Platform worden uitgevoerd met alle middelen die op het Platform beschikbaar zijn.

De Gebruiker is verplicht een registratieformulier in te vullen, door alle vereiste informatie in te vullen, in het bijzonder zijn e-mailadres en postadres, en het vakje "Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard - Goed voor de opdracht gegeven aan ALEX" aan te kruisen.

De Gebruiker garandeert ALEX dat de op het genoemde registratieformulier verstrekte informatie juist en niet misleidend is en erkent dat hij ervan op de hoogte is dat een onvolledige registratie niet gevalideerd zal worden en het onmogelijk maakt de Opdracht te voltooien.

De aanmaak van de Account geeft toegang tot een persoonlijke ruimte (hierna de "Persoonlijke Ruimte") die hem in staat zal stellen de uitvoering van de Missie te volgen of de Tickets terug te krijgen op het moment van hun levering, in een vorm en volgens de technische middelen die de Onderneming het meest geschikt acht.

De Gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn Persoonlijke Ruimte nadat hij zich heeft geïdentificeerd met behulp van zijn aansluitings-ID en wachtwoord.

De Gebruiker verbindt zich ertoe deze informatie bij te werken via zijn Persoonlijke Ruimte.

ALEX kan niet aansprakelijk worden gesteld indien fouten of nalatigheden van de Gebruiker hem niet in staat hebben gesteld de Opdracht uit te voeren.

5. STRIKT VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK

Aangezien ALEX als agent optreedt, is de uitvoering van de Opdracht door ALEX strikt persoonlijk voor de Gebruiker die tot zijn Registratie op het Platform is overgegaan, met uitsluiting van elke andere derde partij.

Bijgevolg wordt beschouwd als de gebruiker van de diensten, de persoon wiens persoonlijke gegevens overeenstemmen met deze verstrekt bij de inschrijving.

De Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn login en wachtwoord en erkent uitdrukkelijk dat elk gebruik van zijn Account wordt geacht door hem te zijn gedaan.

Indien de Gebruiker vaststelt dat zijn identiteit zonder zijn medeweten wordt of werd gebruikt, verbindt hij zich ertoe ALEX zo snel mogelijk op de hoogte te brengen op het adres vermeld in artikel 2.

6. BESCHRIJVING VAN HET PLATFORM, DE DIENSTEN EN DE OPDRACHTAANVRAAG

Het Platform presenteert nieuws over evenementen en vermeldt muzikale, culturele of sportieve evenementen (hierna "de Evenementen" genoemd), waarvoor ALEX in het bijzonder, als agent, verschillende soorten zoek- en aankoopdiensten aanbiedt in naam en voor rekening van de Gebruiker voor Tickets om het Evenement bij te wonen:

Een zoekdienst voor Tickets voor Evenementen die na de officiële verkoopdatum worden geopend

Een zoekdienst voor tickets voor evenementen waarvan de officiële uitverkoop reeds heeft plaatsgevonden en het evenement is uitverkocht.

ALEX behoudt zich het recht voor elke andere dienst aan te bieden, in een vorm en volgens de functionaliteiten en technische middelen die zij het meest geschikt acht om deze diensten te verlenen.

ALEX behoudt zich het recht voor om enkel de evenementen van haar keuze op te nemen en waarvoor ALEX meent de uitvoering van de Opdracht te kunnen verzekeren.

De Gebruiker kan ALEX echter vragen om elk Evenement dat niet op het Platform vermeld staat, te dekken door een e-mail te sturen naar het adres vermeld in artikel 2 van deze voorwaarden. ALEX kan naar eigen goeddunken beslissen om het door de Gebruiker gevraagde Evenement al dan niet te dekken.

ALEX, die als agent optreedt om in naam en voor rekening van de Gebruiker Tickets voor deelname aan Evenementen te zoeken en te verwerven, voert de Opdrachten uit volgens het volgende proces:

De Gebruiker moet een Opdrachtaanvraag invullen op het Platform en de volgende informatie verstrekken :

- De datum en locatie van het Evenement,

- de categorie (indien beschikbaar) van de Tickets,

- het aantal Tickets,

- en, meer algemeen, alle informatie die vereist is bij de Registratie.

Na validatie zal de Missieaanvraag door ALEX worden verwerkt op de wijze zoals omschreven in deel 8 van deze voorwaarden,

De Opdracht eindigt met de levering van de Tickets of de bevestiging door ALEX dat de Opdracht niet kan worden uitgevoerd (hierna "het einde van de Opdracht").

Bij het aanvragen van een opdracht voor een evenement waarvan de officiële aankondiging nog niet heeft plaatsgevonden :

moet de Gebruiker op het Platform een Missieaanvraagformulier invullen en de volgende informatie verstrekken

- Het gewenste Pack zoals beschreven op het Platform, (hierna "het Pack")

- Het land waar hij zijn Artiest wil zien,

- En meer in het algemeen, alle informatie die vereist is op het moment van Registratie,

De Gebruiker komt direct op een pagina met een samenvatting van de details van zijn Vacature-aanvraag en wordt uitgenodigd om de volledigheid van de verstrekte informatie te controleren, voordat hij op de knop "Doorgaan naar veilige betaling" klikt.

Alex stuurt de Gebruiker vervolgens een e-mail ter bevestiging van de Opdrachtaanvraag, naar het bij de registratie opgegeven adres, met daarin de in artikel 11 genoemde gegevens. FACTURERING, BETALING EN TERUGBETALING

6.1 De ticketzoekdienst voor evenementen die na de officiële verkoop openen

ALEX biedt een Ticket Search Service voor Evenementen die openen na de officiële verkoopdatum, en die alleen wordt uitgevoerd op niet-beperkte Evenementen en categorieën (tickets beschikbaar voor aankoop).

Tickets die reeds beschikbaar zijn voor aankoop op de officiële verkoopplatformen worden na de Missieaanvraag rechtstreeks naar de Gebruiker gestuurd.

6.2 De Ticket zoekdienst voor Evenementen waarbij de officiële verkoop reeds heeft plaatsgevonden en het evenement is uitverkocht

ALEX biedt een Ticket Search Service voor Evenementen die na de officiële verkoopdatum worden geopend, alleen voor Evenementen en/of categorieën die op de officiële verkoopplatformen zijn uitverkocht.

Aangezien de tickets niet beschikbaar zijn voor aankoop op de officiële verkoopplatforms op het moment van de Missieaanvraag, kan de Gebruiker zijn Missieaanvraag op elk moment wijzigen, op voorwaarde dat hij geen e-mail van ALEX heeft ontvangen waarin staat dat de tickets zijn gevonden.

ALEX stemt ermee in de Missie voort te zetten op de wijze zoals aangegeven op het moment van de Missieaanvraag.

6.3 De ticketzoekdienst voor evenementen die vóór de officiële verkoopdatum wordt geopend

ALEX biedt een ticketzoekdienst voor evenementen die vóór de officiële uitverkoopdatum wordt geopend.

6.4 De ticketzoekdienst voor evenementen die opent vóór de officiële aankondiging van de evenementen

ALEX biedt een ticketzoekdienst voor evenementen die nog niet officieel zijn aangekondigd.

6.5 De abonnementsdienst Alex+ die de verschillende ticketzoekdiensten omvat

De gebruiker krijgt toegang tot de ticketzoekdiensten (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) voor een periode van 12 maanden.

ALEX behoudt zich het recht voor het abonnement van de gebruiker uitdrukkelijk op te zeggen in geval van misbruik en zonder rechtvaardiging.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE PUNTEN VAN DE VERSCHILLENDE DOOR ALEX AANGEBODEN DIENSTEN

De Gebruiker kan kiezen voor een "Flexibele" dienst die een vermindering van de Zoek- en Reserveringskosten toelaat, waarvan het bedrag wordt weergegeven op het Platform, indien de Gebruiker akkoord gaat met het verkrijgen van Tickets voor een andere datum van het Evenement met behoud van de stad en de categorie.

Indien de Gebruiker de dienst "Flexibele Datum" aanvaardt, gaat hij ermee akkoord Tickets te verkrijgen voor een andere datum van het Evenement met behoud van de stad en categorie.

Indien de Gebruiker de dienst "Flexibele categorie" aanvaardt, aanvaardt hij Tickets in een andere categorie dan de oorspronkelijk gekozen categorie.

Indien de Gebruiker de dienst "Flexibele categorie - Zittend/staand" aanvaardt, stemt hij ermee in Tickets te verkrijgen in een categorie die vergelijkbaar is met de oorspronkelijk gekozen categorie.

8. VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN DIENSTEN DOOR ALEX

8.1 Toezicht op de artiest en officiële aankondiging.

In het kader van een aanvraag voor een opdracht voor een evenement waarvoor de officiële aankondiging nog niet heeft plaatsgevonden, verbindt Alex zich ertoe de Artiest op te volgen om zo snel mogelijk over de data en locaties van de Evenementen te beschikken.

Alex verbindt zich ertoe Gebruiker regelmatig per e-mail op de hoogte te houden van de uitgevoerde monitoring en de verkregen informatie om verslag uit te brengen over de Opdracht.

De Gebruiker kan ook zijn Persoonlijke Ruimte bezoeken om de uitvoering van de Missie te volgen.

Op het moment van de officiële aankondiging verbindt Alex zich ertoe Gebruiker met alle middelen, en met name via zijn Persoonlijke Ruimte, per e-mail of telefonisch wanneer Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, op de hoogte te brengen van de volgende elementen (hierna "de Kennisgeving")

- de data en de plaats van het Evenement

- de prijzen van de Tickets en de verschillende beschikbare categorieën

- En zal aanbieden de Tickets in naam en voor rekening van de Gebruiker te kopen.

8.2 Zoeken en kopen van Tickets voor rekening van Gebruikers

ALEX verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Opdracht met toewijding uit te voeren en in het bijzonder om in naam en voor rekening van de Gebruiker één of meer Tickets te zoeken en te verwerven, overeenkomstig de instructies die bij de aanvraag van de Opdracht worden gegeven.

Bovendien verbindt ALEX zich ertoe om voor rekening van de Gebruikers authentieke Tickets te verwerven, waaronder begrepen tickets die bij de organisatoren en de erkende ticketing professionals worden aangekocht.

8.2 Ticketcategorie

ALEX verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de tickets die in naam en voor rekening van de Gebruiker worden verworven, overeenstemmen met de categorie die bij de aanvraag van de Missie werd opgegeven.

In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van de missie, en in het bijzonder indien de door de Gebruiker bij de aanvraag van de missie opgegeven categorie niet beschikbaar is, verbindt ALEX zich ertoe de Gebruiker op het bij de inschrijving opgegeven adres te informeren.

In dat geval kan de Gebruiker (i) zijn of haar Missieaanvraag wijzigen overeenkomstig de voorwaarden die bij de Missieaanvraag werden aangegeven, of (ii) vanaf 30 dagen voor het evenement om annulering van zijn of haar Missieaanvraag verzoeken overeenkomstig de voorwaarden van artikel 9 van deze voorwaarden.

Indien de Gebruiker beslist om de Missieaanvraag voor Tickets in een hogere categorie te handhaven, behoudt ALEX zich het recht voor om de Gebruiker een bijkomende factuur te sturen voor bijkomende betaling, op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van deze voorwaarden, vóór het einde van de Missie.

8.3 Plaatsing

ALEX verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de tickets die in naam en voor rekening van de Gebruiker worden aangekocht, overeenstemmen met zitplaatsen naast elkaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de aanvraag van de Missie.

In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van de Missie en in het bijzonder in geval een zij-aan-zij plaatsing niet mogelijk is, om welke reden dan ook, verbindt ALEX zich ertoe de Gebruiker op het bij de inschrijving opgegeven adres te verwittigen, die desgevallend kan beslissen zijn Missieaanvraag te annuleren overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.

8.4 Formaat van de Ticket(s)

ALEX kan de Gebruiker papieren tickets, d.w.z. per post verzonden tickets, of e-tickets, d.w.z. langs elektronische weg verzonden tickets, ter beschikking stellen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de keuze van het formaat van het ticket buiten de controle van ALEX valt.

8.5 Verzending en levering

ALEX stuurt de Tickets aan de Gebruiker per e-mail.

De Tickets worden in principe naar de Gebruiker gestuurd op de manier die bij de Missieaanvraag is aangegeven.

De Gebruiker erkent evenwel dat deze termijnen slechts indicatief zijn en door ALEX naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd in geval van een periode van grote vraag of voor bepaalde Evenementen. ALEX verbindt zich er evenwel toe de Gebruiker te informeren in geval van moeilijkheden bij de uitvoering van de Opdracht en in het bijzonder in geval van vertraging bij de verzending van de Tickets.

Wanneer de Tickets worden verzonden, stuurt ALEX een e-mail naar de Gebruiker, hetzij (i) met het/de elektronische Ticket(s) als bijlage en met de vermelding dat de Tickets beschikbaar zijn op zijn Account, hetzij (ii) een e-mail die de verzending van het/de Ticket(s) aangeeft met een volgnummer zodat de Gebruiker de verzending per post kan volgen.

9. VOORWAARDEN VOOR ANNULERING VAN DE MISSIEAANVRAAG DOOR DE GEBRUIKER

De Gebruiker wordt uitdrukkelijk geïnformeerd en aanvaardt dat de Missie wordt uitgevoerd zodra de Missieaanvraag is gevalideerd en dat de Missie wordt uitgevoerd vóór het einde van de wettelijke herroepingstermijn.

Bijgevolg doet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht, dat niet kan worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel L.121-21-8 van het Consumentenwetboek, en erkent hij dat hij niet kan verzoeken om annulering van het contract, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk worden vermeld in artikel 10 van onderhavig contract.

10. VOORWAARDEN VOOR ANNULERING VAN HET VERZOEK OM EEN MISSIE

10.1

Indien ALEX niet in staat is om de Missie uit te voeren, en in het bijzonder om de Tickets te verwerven, om de Tickets te verwerven in de categorie aangegeven op het moment van de Missieaanvraag, of om de Tickets naast elkaar te verwerven, kan de Gebruiker de annulering van de Missieaanvraag vragen volgens de voorwaarden aangegeven op het moment van de Missieaanvraag. Indien de Gebruiker niet ingrijpt, wordt de Missieaanvraag automatisch geannuleerd 24 uur voor de datum van het evenement.

De prijs van de Missie zal volledig aan de Gebruiker worden terugbetaald, onder de voorwaarden vermeld in artikel 11.4.

10.2

In geval van annulering van de missie betaalt ALEX de Gebruiker alleen de prijs van de tickets terug (en niet de zoek- en reserveringskosten) onder de volgende voorwaarden en die van artikel 11.4:

- In het geval van papieren tickets zal de gebruiker de tickets, die het voorwerp uitmaken van de aanvraag voor een missie, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan ALEX terugsturen. ALEX bevestigt de ontvangst van deze brief uiterlijk veertien (14) dagen na de kennisgeving van de annulering. De datum van de eerste aanbieding van de genoemde brief wordt beschouwd als de datum van ontvangst door ALEX.

- In het geval van e-tickets hoeft de Gebruiker geen verdere actie te ondernemen, de e-tickets worden automatisch geannuleerd.

In elk geval erkent en aanvaardt de Gebruiker dat ALEX op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld, noch in geval van onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren, noch in geval van middelenverbintenis van ALEX, noch in geval van annulering of uitstel van het Evenement, aangezien ALEX slechts optreedt als tussenpersoon voor de Gebruiker.

10.3

Indien het Evenement wordt uitgesteld, of indien de locatie en/of het tijdstip van het Evenement wordt gewijzigd, stuurt ALEX een e-mail naar de Gebruiker waarin de situatie wordt uitgelegd en de Gebruiker kan binnen 72 uur om annulering van de Opdracht verzoeken door een e-mail te sturen naar het in artikel 2 vermelde adres of vanuit zijn Persoonlijke Ruimte. De terugbetaling van de Ticketprijs gebeurt onder de voorwaarden vermeld in artikel 11.4.

11. FACTURERING, BETALING EN TERUGBETALING

11.1 Ticketprijs

Op elke pagina van het Evenement vermeldt het Platform de prijs van de Missie (hierna "de Missie Prijs"), die bestaat uit:

- de prijs van het (de) Ticket(s), begrepen als hun nominale waarde (hierna "de Ticketprijs")

- de prijs die overeenkomt met de uitvoering van de Missie en toekomt aan ALEX (hierna "de Zoek- en Reserveringskosten"), met inbegrip van eventuele belastingen, zoek- en verwervingskosten voor de Missie.

De prijs van de Opdracht wordt uitgedrukt in euro, alle belastingen inbegrepen.

In geval van een "Flexibele" service optie, zal een vermindering van de Zoek- en Reserveringskosten worden toegepast op het moment van de validatie van de Missieaanvraag, waarvan het bedrag van de vermindering wordt weergegeven op het Platform, indien de Gebruiker akkoord gaat met het verkrijgen van Tickets voor een andere datum van het evenement met behoud van de stad en de categorie.

De Gebruiker erkent dat :

- dat in geval van levering buiten Frans grondgebied, de Missieaanvraag onderworpen kan zijn aan specifieke belastingen en douanerechten, die verschuldigd zijn bij ontvangst van de Tickets door de Gebruiker en die ten laste blijven van de Gebruiker, hetgeen de Gebruiker erkent en uitdrukkelijk aanvaardt.

- dat ALEX een bijkomende factuur kan sturen indien de Gebruiker beslist zijn Mission Request te wijzigen voor een hogere categorie Tickets.

- dat de Opdrachtprijs voor hetzelfde Evenement in de loop van de tijd kan variëren, naar boven of naar beneden, afhankelijk van de evolutie van de vraag, op elk moment en naar vrije keuze van ALEX.

De nieuwe tarieven zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elke nieuwe Missieaanvraag, die de Gebruiker erkent en aanvaardt.

ALEX behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en volgens de voorwaarden waarvan zij de enige rechter is, promotionele aanbiedingen of prijsverminderingen voor te stellen.

11.2 Betalingsvoorwaarden

De Prijs van de Missie is betaalbaar op het moment van de online Missieaanvraag op het Platform, per kredietkaart, via een betalingsprovider (hierna de "Betalingsprovider"), die de Gebruiker erkent en aanvaardt.

De Gebruiker garandeert ALEX eveneens dat hij over de nodige betalingsbevoegdheden beschikt.

De Gebruiker erkent dat hij ervan op de hoogte is dat de bankgegevens en informatie die bij de betaling van de Missieaanvraag worden verstrekt, door de Betalingsaanbieder worden verzameld en door hem veilig worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van deze gegevens. ALEX bewaart geen bankgegevens.

11.3 Factureringsvoorwaarden

ALEX verbindt zich ertoe om, op het ogenblik van de validatie van de Missieaanvraag en dus van de betaling, een samenvattende e-mail te sturen naar de Gebruiker op het adres opgegeven bij de Inschrijving met vermelding van :

- De datum en de plaats van het evenement;

- De prijs van de Missie

- de toepasselijke BTW;

Bovendien verbindt ALEX zich ertoe de Gebruiker een factuur en een overeenkomst van lastgeving te sturen.

Ten slotte verbindt ALEX zich ertoe om op het einde van de Opdracht per e-mail verslag uit te brengen over de uitgevoerde Opdracht en vermeldt in het bijzonder :

- De datum en de plaats van de Opdracht;

- De prijs van de missie

- De datum van levering van de tickets en bijgevolg de datum van het einde van de missie;

- het totale bedrag dat ALEX ontvangt op het ogenblik van de validatie van de Missieaanvraag;

11.4 Terugbetalingsvoorwaarden

Voor de gevallen bedoeld in artikel 10.1 verbindt ALEX zich ertoe het volledige bedrag van de Prijs van de Missie binnen veertien (14) dagen na het uitdrukkelijke verzoek van de Gebruiker terug te betalen op de bankrekening die bij de Missieaanvraag werd opgegeven.

Voor de gevallen bedoeld in artikel 10.2 en 10.3 zal ALEX de Ticketprijs enkel terugbetalen op de bankrekening die bij de aanvraag van de Missie werd opgegeven.

De terugbetaling gebeurt pas na ontvangst van de terugbetaling door de producent van het evenement. In het geval van een papieren ticket moet de Gebruiker de Tickets die overeenstemmen met de Missieaanvraag terugsturen naar het adres vermeld in artikel 2 van deze voorwaarden, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, en dat ALEX de ontvangst van dit schrijven uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na de kennisgeving van de annulering of uitstel bevestigt, waarbij de datum van de eerste aanbieding van dit schrijven als bewijs geldt tussen de Partijen.

In het kader van het Alex+ abonnement kan de gebruiker zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) dagen na de datum van inschrijving. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk op het moment van inschrijving dat deze herroepingstermijn vervalt bij gebruik van de dienst van Alex (6.1, 6.2, 6.3, 6.4).

12. DUUR EN UITSCHRIJVING

De Missie is geabonneerd voor de duur van de gekozen Dienst.

De Gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven van het Platform via zijn Persoonlijke Ruimte.

De uitschrijving is onmiddellijk van kracht en leidt tot de automatische verwijdering van het Account van de Gebruiker op voorwaarde dat er geen Missieaanvraag loopt. In het geval van een lopende Missieaanvraag, zal de verwijdering van het Account van de Gebruiker binnen 7 (dagen) na het Evenement effectief zijn.

Deze Voorwaarden gelden voor de duur van de Missie en, in het geval van sluiting van de Account, voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de laatste Missie die hieronder is gevalideerd.

De Gebruiker wordt uitdrukkelijk geïnformeerd en aanvaardt dat alle in zijn Persoonlijke Ruimte opgeslagen informatie en documenten vanaf de sluiting van de Account geanonimiseerd worden voor statistische doeleinden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het terughalen van de gegevens op de drager en in het formaat van zijn keuze, hetgeen hij erkent en aanvaardt.

13. SERVICE LEVEL GARANTIES

ALEX stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het Platform 24 uur per dag en 7 dagen per week ononderbroken functioneert, behalve in geval van overmacht.

In geval van overmacht behoudt ALEX zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of op te schorten om onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. In dit geval verbindt ALEX er zich toe om op voorhand te informeren door middel van een algemeen informatief bericht op de homepage van het Platform over deze onderhouds- en/of verbeteringswerken.

In het kader van deze onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden verbindt ALEX zich ertoe alles in het werk te stellen om back-ups te maken van het Account, zodat het kan worden hersteld in de staat waarin het zich bevond op de datum van deze onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden.

ALEX verbindt zich ertoe alle technische middelen in te zetten, in overeenstemming met de gebruiken van het beroep en de stand van de techniek, die nodig zijn om de veiligheid en de toegang tot de diensten en in het bijzonder tot de Mission Request te verzekeren, met betrekking tot de bescherming van en het toezicht op de infrastructuur, de controle op de fysieke en/of immateriële toegang tot voornoemde infrastructuur, alsook de uitvoering van maatregelen voor detectie, preventie en herstel om de servers te beschermen tegen kwaadwillige handelingen.

ALEX verbindt zich er eveneens toe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te treffen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's die de geautomatiseerde gegevensverwerking voor de uitvoering van de Opdracht met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren, en in het bijzonder om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

14. KLACHTEN

Elke klacht betreffende de non-conformiteit van de uitvoering van de Missie ten opzichte van de Missieaanvraag moet binnen zeven (7) werkdagen na het Evenement per e-mail worden ingediend op het in artikel 2 vermelde adres. Anders wordt geen enkele latere klacht aanvaard.

ALEX kan naar eigen goeddunken elke vorm van compensatie aanbieden die zij passend acht, op voorwaarde dat ALEX erkent dat de klacht gegrond is. ALEX zal binnen een termijn van maximaal zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht rechtstreeks contact opnemen met de Gebruiker om hetzij aan te geven dat zij niet voornemens is de klacht, die zij ongegrond acht in het licht van haar verplichtingen hieronder, verder te behandelen, hetzij de voorgestelde wijze van schadevergoeding aan te geven.

Elke klacht met betrekking tot de niet-ontvangst van tickets moet binnen een termijn van maximaal zeven (7) dagen vóór het evenement per e-mail worden ingediend op het in artikel 2 vermelde adres. Anders is geen enkele latere klacht ontvankelijk.

ALEX verbindt zich ertoe de Gebruiker een duplicaat te sturen van het ticket dat het voorwerp uitmaakt van de Missieaanvraag, op voorwaarde dat het ticket dupliceerbaar is (enkel elektronische tickets). De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, aangezien papieren tickets niet dupliceerbaar zijn, ALEX hem in dit geval geen duplicaat kan sturen.

15. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Onverminderd de andere verplichtingen die hierin zijn opgenomen, verbindt de Gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven.

(i) De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van het Platform de geldende wetten en voorschriften na te leven en de rechten van derden en de openbare orde niet te schenden.

De Gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van alle administratieve, fiscale en/of sociale formaliteiten en voor alle betalingen van bijdragen, belastingen of heffingen van welke aard dan ook die vereist kunnen zijn in verband met zijn gebruik van het Platform en de Missieaanvraag. In het bijzonder is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van de voorwaarden voor de invoer en/of het gebruik van de Tickets, die het voorwerp uitmaken van de Missieaanvraag, in het land van levering. ALEX kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

(ii) De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de kenmerken en beperkingen, in het bijzonder de technische beperkingen, van alle diensten en in het bijzonder van de procedures voor de uitvoering van de Missie.

(iii) De Gebruiker verbindt zich ertoe de Tickets die hij naar aanleiding van de Missieaanvraag ontvangt, strikt persoonlijk te gebruiken. Bijgevolg is het de Gebruiker verboden zijn rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, op welke wijze dan ook.

(iv) De Gebruiker zal de Tickets die hij naar aanleiding van de Missieaanvraag ontvangt, niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, kopiëren of wijzigen, om welke reden dan ook, in welke vorm dan ook. ALEX kan de Gebruiker aansprakelijk stellen voor elke inbreuk op deze verplichting.

(v) De Gebruiker verbindt zich ertoe ALEX alle documenten, elementen, gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Missie. Meer in het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe actief met ALEX samen te werken voor de goede uitvoering van deze overeenkomst en ALEX op de hoogte te brengen van alle moeilijkheden in verband met deze uitvoering.

(vi) De Gebruiker verbindt zich ertoe de ALEX-diensten niet te gebruiken, en in het bijzonder geen Missieverzoeken in te dienen om op illegale wijze tickets door te verkopen.

(vii) De Gebruiker erkent en aanvaardt dat ALEX optreedt als agent in naam en voor rekening van de Gebruiker en erkent dat hij/zij bij de Missieaanvraag de relevante informatie heeft verstrekt om de omvang van het Mandaat nauwkeurig te kunnen bepalen.

16. VERBODEN GEDRAGINGEN

16.1

Het is ten strengste verboden het Platform te gebruiken voor :

De uitoefening van illegale of frauduleuze activiteiten of activiteiten die inbreuk maken op de rechten of de veiligheid van derden,

De schending van de openbare orde of de schending van geldende wetten en voorschriften,

Het binnendringen in het computersysteem van een derde partij of elke activiteit van aard om het computersysteem van een derde partij geheel of gedeeltelijk te beschadigen, te controleren, te verstoren of te onderscheppen, de integriteit of veiligheid ervan te schenden,

hulp of medeplichtigheid, in welke vorm of op welke wijze dan ook, aan een of meer van de hierboven beschreven handelingen en activiteiten

En meer in het algemeen elke praktijk die de Diensten afleidt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn ontworpen.

16.2

Het is ten strengste verboden voor elke Gebruiker om het concept, de technologieën of elk ander element van het Platform te kopiëren en/of zich toe te eigenen voor hun doeleinden of die van derden.

16.3

Zijn ook ten strengste verboden: (i) elk gedrag dat de continuïteit van de diensten kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van ALEX, (iii) elke verduistering van de systeembronnen van het Platform, (iv) elke handeling die de infrastructuur van het Platform onevenredig kan belasten, (v) elke inbreuk op de veiligheids- en authenticatiemaatregelen, (vi) elke handeling die de rechten en financiële, commerciële of morele belangen van ALEX kan schaden, en meer in het algemeen (vii) elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

17. BOETE VOOR NIET-NALEVING

In geval van inbreuk op een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of meer in het algemeen, inbreuk op wet- en regelgeving door de Gebruiker, behoudt ALEX zich het recht voor om:

(i) de toegang tot het Missieverzoek van de Gebruiker die de overtreding of inbreuk heeft begaan of daaraan heeft deelgenomen, tijdelijk of definitief op te schorten, en met name in geval van het verstrekken van foutieve, onvolledige, misleidende of verouderde informatie tijdens de Registratie,

(ii) alle inhoud in verband met de inbreuk of overtreding geheel of gedeeltelijk verwijderen,

(iii) alle passende maatregelen nemen en gerechtelijke procedures inleiden,

(iv) de relevante autoriteiten, indien nodig, in kennis te stellen, met hen samen te werken en hen alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek naar en de bestraffing van illegale of ongeoorloofde activiteiten.

In geval van niet-naleving door de Gebruiker van een essentiële verplichting die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, of herhaalde overtreding daarvan, behoudt ALEX zich het recht voor de Opdracht niet uit te voeren en deze te beëindigen. ALEX verbindt zich ertoe de Gebruiker per e-mail te verwittigen op het adres dat hij bij zijn inschrijving heeft opgegeven en over te gaan tot de nuttige terugbetaling.

Dit zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot de schrapping van het Account van de Gebruiker, onverminderd andere gevolgen die eventueel voortvloeien uit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

18. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE VAN ALEX

18.1 ALEX verbindt zich ertoe de Diensten zorgvuldig en volgens de regels van het vak te leveren, er wordt gespecificeerd dat zij een middelenverbintenis heeft, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis, die de Gebruiker uitdrukkelijk erkent en aanvaardt. Haar verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot de uitvoering van de Opdracht volgens de hierin beschreven voorwaarden, met uitsluiting van elke andere prestatie.

De op het Platform beschreven foto's, voorstellingen en beschrijvingen van de Evenementen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Zij hebben echter slechts een informatieve en indicatieve waarde en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ALEX;

18.2 ALEX wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van mogelijk verlies van de informatie die toegankelijk is op het Account van de Gebruiker, waarbij de Gebruiker ervoor moet zorgen een kopie te bewaren van de informatie die hij/zij nodig acht en geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding ter zake.

18.3 ALEX verbindt zich ertoe regelmatig controles uit te voeren om de werking en de toegankelijkheid van het Platform te controleren. In dit verband behoudt ALEX zich het recht voor om de toegang tot het Platform tijdelijk te onderbreken om onderhoudsredenen. ALEX kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden of tijdelijke onmogelijkheid van toegang tot het Platform als gevolg van overmacht of storingen in de telecommunicatienetwerken.

18.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid die ALEX onder deze Algemene Voorwaarden kan oplopen uitdrukkelijk beperkt tot de directe schade die de Gebruiker lijdt. Bovendien is ALEX jegens de Gebruiker niet aansprakelijk voor de betaling van schade van welke aard dan ook, hetzij direct, materieel, commercieel, financieel of moreel, als gevolg van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker, voor een bedrag dat hoger is dan de bedragen die ALEX heeft gefactureerd als vergoeding voor de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot haar aansprakelijkheid, op het moment van het ontstaan van de vermeende schade. ALEX kan slechts aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker zich op de voorwaarden van artikel 14 heeft beroepen.

19. MORELE PERSOONLIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden verlenen de Gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op het Platform, noch op alle teksten, afbeeldingen, audiovisuele inhoud en andere inhoud die door ALEX op het Platform worden geëxploiteerd, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, de handelsmerken, handelsnamen en logo's, de software, structuren, infrastructuren en databanken die door ALEX binnen het Platform worden gebruikt (hierna de "Inhoud"), die de exclusieve, volledige en volledige eigendom van ALEX blijven.

Elke handeling van demontage, decompilatie, decryptie, extractie, hergebruik, en meer algemeen elke reproductie, representatie, distributie, aanpassing, commercialisering van het Platform en/of de Inhoud door de Gebruiker, die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

20. PERSOONSGEGEVENS

ALEX verbindt zich ertoe de huidige regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 (hierna de "Europese Verordening Gegevensbescherming" of EDPR).

Het beleid inzake persoonsgegevens van ALEX is hier beschikbaar.

ALEX is niet verantwoordelijk voor de opslag van gegevens die door de Payment Provider worden verzameld en verwerkt. De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de Payment Provider als enige verantwoordelijk is voor de verwerking.

21. PUBLICITEIT

ALEX behoudt zich het recht voor om op elke pagina van het Platform en in elke communicatie naar de Gebruiker reclame- of promotieboodschappen op te nemen in een vorm en onder voorwaarden waarover ALEX als enige oordeelt.

22. LINKS EN SITES VAN DERDEN

ALEX kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de technische beschikbaarheid van websites van derden (met inbegrip van haar eventuele partners) waartoe de Gebruiker via het Platform toegang heeft.

ALEX aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, reclame, producten en/of diensten beschikbaar op dergelijke sites van derden, die onder hun eigen gebruiksvoorwaarden vallen.

ALEX is evenmin verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en een adverteerder, professional of handelaar (met inbegrip van een van haar partners) naar wie de Gebruiker via het Platform wordt verwezen en zal geen partij zijn bij eventuele geschillen met deze derden betreffende, in het bijzonder, de levering van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en alle andere verplichtingen waaraan deze derden gebonden zijn.

23. WAARDERING

Het niet uitoefenen door een Partij van een recht of bevoegdheid krachtens deze Voorwaarden, of de vertraging in de uitoefening van een dergelijk recht of bevoegdheid, zal niet worden opgevat als een afstand van een of alle van dergelijke rechten of bevoegdheden, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of bevoegdheid een verdere uitoefening van een dergelijk recht of bevoegdheid uitsluiten.

24. 24. VERANTWOORDELIJKHEID

ALEX is niet verantwoordelijk tegenover de Gebruiker indien de uitvoering van haar verplichtingen zou worden vertraagd, beperkt of onmogelijk gemaakt door het optreden van een geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden beschouwd, de hypotheses die in de rechtspraak en in de rechtbanken gebruikelijk zijn.

Het optreden van een geval van overmacht schort de uitvoering van de opdrachten aanvankelijk op voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden. Indien het geval van overmacht langer duurt dan voornoemde periode, kunnen de Partijen deze Algemene Voorwaarden van rechtswege, zonder gerechtelijke formaliteit, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding van welke aard ook, beëindigen door met onmiddellijke ingang een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen.

25. TAAL

In geval van vertaling van deze Algemene Voorwaarden in een of meer talen, is de taal van de interpretatie de Franse taal in geval van tegenstrijdigheid of geschil over de betekenis van een term of bepaling.

26. NIETIGHEID

Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard op grond van een wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zou alleen deze bepaling nietig worden verklaard en zouden de andere bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte behouden.

27. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

ALEX behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

In het bijzonder behoudt ALEX zich het recht voor om op elk ogenblik naar eigen goeddunken alle of een deel van de diensten te wijzigen en/of stop te zetten, onder voorbehoud van de uitvoering van de Opdrachten die het voorwerp uitmaakten van een Aanvraag en die gevalideerd werden.

De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachtaanvragen die na hun inwerkingtreding worden ingediend.

In ieder geval moeten de Algemene Voorwaarden worden goedgekeurd voor elk nieuw Missieverzoek op het Platform, ongeacht of de Gebruiker een Account heeft of niet. Onder deze voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden die op de uitvoering van de Opdracht van toepassing zijn, die welke op het moment van de Opdrachtaanvraag zijn aanvaard.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het Opdrachtverzoek worden per e-mail verstuurd op het moment van de validatie van het Opdrachtverzoek.

28. MEDIATIE

Nationale of grensoverschrijdende geschillen die voortvloeien uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van deze overeenkomst kunnen op verzoek van de consument aan bemiddeling worden onderworpen.

Op de website van https://ec.europa.eu/consumers/odr/main wordt de gebruikte bemiddelingsprocedure beschreven en kan de consument online een verzoek om bemiddeling met bewijsstukken indienen.

Het geschil kan niet door de bemiddelaar worden onderzocht indien:

De consument niet rechtvaardigt dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met Omega op te lossen door middel van een schriftelijke klacht,

Het verzoek duidelijk ongegrond of beledigend is,

Het geschil reeds eerder is onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door de rechter,

De consument heeft zijn verzoek aan de mediator gedaan binnen een periode van meer dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij Omega,

Het geschil valt niet onder zijn bevoegdheid.

De bemiddeling is gratis voor de consument (tenzij de consument vrijwillig een beroep doet op een advocaat, een derde van zijn keuze of een deskundige).

De bemiddelaar mag geen instructies van de partijen ontvangen en mag evenmin worden vergoed op grond van het resultaat.

De bemiddeling in consumentengeschillen is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht van artikel 21-3 van wet nr. 95-125 van 8 februari 1995 betreffende de organisatie van de rechtspraak en de burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve procedure.

De partijen blijven vrij om hun geschil aan de rechter voor te leggen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TELEFONISCHE BENADERING

BLOCTEL is de verzetlijst tegen telefonische colportage waarop elke consument zich gratis kan inschrijven om niet meer telefonisch te worden benaderd door een beroepsbeoefenaar met wie hij geen lopende contractuele relatie heeft, overeenkomstig wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 betreffende de consumptie.

De wet bepaalt dat het elke beroepsbeoefenaar, rechtstreeks of via een voor zijn rekening handelende derde, verboden is een op deze lijst ingeschreven consument telefonisch te benaderen, behalve in de door de wet opgesomde gevallen.

In het bijzonder kunt u in de volgende gevallen nog worden opgebeld :

- Door professionals met wie u een lopende overeenkomst heeft;

- Voor prospectieoproepen voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines;

- Voor doeleinden die geen betrekking hebben op de verkoop van goederen of diensten, zoals :

Oproepen van openbare diensten;

Oproepen van onderzoeks- en peilingenorganisaties

Oproepen van verenigingen zonder winstoogmerk;

- Als u vrij en ondubbelzinnig uw nummer hebt meegedeeld om teruggebeld te worden.

Als u geregistreerd bent op BLOCTEL, zal ALEX u alleen mogen bellen als u een Opdrachtaanvraag hebt lopen of als u uw nummer vrijwillig hebt meegedeeld bij uw Registratie.

In elk geval gaat ALEX niet over tot telefonische colportage, maar wordt u enkel telefonisch gecontacteerd in het kader van de uitvoering van de opdracht en niet voor commerciële doeleinden.

Meer informatie vindt u op https://conso.bloctel.fr/.

INWERKINGTREDING

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 22/04/2021.

© Hey Alex 2023